Q_Wat is mediation?

Q_Wie zijn wij?

Q_De gang van zaken

 


De NMI-mediators:

Q_Annelies van de Beld

Q_Dirk-Jan Pot

Q_Fons Schrader

Q_Erik Timmermans

Q_Evelien van der Wiel

Q_Vacature

Q_Contact / Downloads

Q_Intern

 

Wat is mediation?
Ruzies, meningsverschillen, spanningen en conflicten horen bij het leven van alledag. Wanneer het conflict een strijd wordt, lukt het oplossen vaak niet meer zonder hulp van een neutrale derde, de mediator.

De onafhankelijke mediator brengt partijen (weer) met elkaar in gesprek opdat zij op vrijwillige en vertrouwelijke basis samen hun eigen een oplossing kunnen zoeken. De mediator helpt hen daarbij en stuurt het proces.

Uitgebreide informatie over mediation is o.a. te vinden op de site van de Nederlands Mediation Instituut en in de documentatiefolder van Quitte Mediators.

Bij welke conflicten is mediation aan te raden?
Mediation kan worden ingezet bij de meeste conflicten. Het gaat niet zo zeer om de inhoud maar om de relatie en het conflict zelf. De mediator oordeelt niet over de inhoudelijke kant van het geschil. Verondersteld wordt dat de inhoudelijke deskundigheid bij de partijen ligt. Zonodig kan externe deskundigheid worden ingeschakeld.

De belangrijkste voorwaarde voor welslagen van een mediation is de onderhandelingsbereidheid en -ruimte bij beide partijen. Zijn die er niet (meer), dan zal de mediation niet slagen. Op de escalatieladder van Glasl kunt u zien in welke fase uw conflict zich bevindt.